Unstabil Angina ve ST Elevasyonsuz NON Q MI Tedavi Protokolü

Unstabil Angina ve ST Elevasyonsuz NON Q MI Tedavi Protokolü

Unstabil Angina ve ST Elevasyonsuz NON Q MI Tedavi Protokolü

1- Damar yolu açılır

2-Oksijen verilir 4Lt/dak. 2-3 saat

3-300 mg. Aspirin çiğnetilir, 75-300 mg.’la yaşam boyu devam boyu edilir. Aspirine kontrendikasyon varsa Clopidogrel veya Ticlocard Başlanır. Aspirin alabilen hastalara Clopidogrel 300 mg. verilir ve en az 1 ay olmak kaydıyla 9 ay 75 mg. idame doz ile devam edilir. Bypass yapılacaksa 5-7 gün önce kesilir.

4-İV Heparin 1000/ü saat başlanır, 48 saat sonra düşük molekül ağırlıklı sc heparin verilir. 5-6 gün devam edilir.

5-Kontrendikasyon yoksa beta bloker, kontrendikasyon varsa ve Non Q MI ise Diltiazem

6-Kontrendikasyon yoksa İV nitrat verilir, Kan basıncı 90 mmHg. altına inerse, nabız 110/dak. üzerine çıkarsa veya 50/dak. atına inerse hemen, yoksa 24-48 saat sonra doz azaltarak kesilir.

7-Hipertansiyon eşlik ediyorsa beta bloker, ACE inhibitörü, sürüyorsa Amlodipin

8-Ağrı başlangıcından 3 ve 6 saat sonra Troponin bakılır, troponin yükselmemişse 9. Saatte tekrarlanır. Ağrı sürüyorsa ve troponin yükselmemişse 48 saat süreyle 6 saatte bir test tekrarlanır

Troponin yükselmemişse tedaviye devam edilir

Troponin yükselirse ve hastaya kateterizasyon ve perkütan koroner girişim düşünülüyorsa Glycoprotein IIb/IIIa reseptör antagonisti başlanır. 72 saat süreyle devam edilir. Aynı zamanda heparin infüzyonuna da devam edilir.

Gp IIb/IIIa RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ İLE TEDAVİ İNDİKASYONLARI:

1- ST segment elevasyonu olmayan, Troponin testi pozitif, ve yüksek risk belirtileri olan, erken invasiv girişim planlanan unstable angina pektorisli hastalar

2- ST segment elevasyonu olmayan, Troponin testi pozitif, yüksek risk belirtileri bulunan ve erken invasiv girişim planlanan Q dalgasız infarktüs geçirmekte olan hastalar, yüksek risk belirtileri olan fakat invasiv girişim planlanmayan hastalar

YÜKSEK RİSK BELİRTİLERİ:

( Bir risk belirtisi varlığı invasiv strateji endikasyonu için yeterlidir.)

1-Medikal tedaviye rağmen uzamış istirahat ağrısı

2-Medikal tedaviye rağmen tekrarlayan angina

3-Aktif EKG değişiklikleri ( Prekordiyal veya standart derivasyonlarda yan yana en az 2 derivasyonda 1 mm veya 1 mm’yi aşan ST depresyonları veya dinamik T dalga değişiklikleri), Yeni veya muhtemelen yeni ST segment depresyonu

4-Hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalar (Hipotansiyon, S3, yeni staz ralleri, yeni mitral yetersizliği)

5-Tekrarlayan angina /iskemi ile birlikte kalp yetersizliği semptomları

5- Troponin T veya I’nın yükselmesi

7-Ekokardiyografide sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu ( EF< % 40)

8-Non invasiv stress testinde yüksek risk bulguları

9-Sustained VT

10-6 ay içinde perkütan koroner girişim geçirmek

11-Daha önceden Bypass geçirmek

Glycoprotein IIb-IIIa reseptör antagonisti başlanan hastalara kontrendikasyon yoksa acil koroner angio planlanır. Antiagregan ve Gp IIb-IIIa reseptör antagonisti kesilmeden, PTCA yapacak merkezle iletişim kurularak angio ve PTCA yapılabilir. Gp IIb-IIIa reseptör antagonisti başlanmamış hastalara invasiv girişim sırasında da ilaç başlanabilir.

Comments are closed.