Kalp Hastaları İçin Nonkardiyak Cerrahi Öncesi Değerlendirme

Kalp Hastaları İçin Nonkardiyak Cerrahi Öncesi Değerlendirme

Kalp Hastaları İçin Nonkardiyak Cerrahi Öncesi Değerlendirme

İskemik Kalp Hastalığı

Acil cerrahi gerekiyorsa kardiyak teste gerek yok, kalp hastalığı için tedavi vererek cerrahiye verilir.

Elektif cerrahi gerekiyorsa

Kalp Hastaları İçin Nonkardiyak Cerrahi Öncesi Değerlendirme

 1. USAP olmamalı, varsa sekonder nedene bağlı ise ( hipertroidi, anemi, hipertansiyon, dehidratasyon, ateş ) tedavi edilmeli, sekonder neden yoksa, eko, angio yapılmalı
 2. MI geçirmişse en az 3-6 ay, acilse 1 ay geçmiş olmalı, asemptomatik ve stabil olmalı
 3. Tansiyon regüle olmalı
 4. Kardiyak açıdan kompanse olmalı ( düz yatabiliyor, dispne yok, ödem yok, nabız 60-90/dak, tansiyon regüle)
 5. Oral antikoagülan alıyorsa 5 gün önce kesilmeli, kesildikten 2 gün sonra düşük mol ağırlıklı heparin (DMAH) düşük tromboemboli riskliyse 4000 ü 1×1 sc, yüksek tromboemboli riskli ise kilosuna göre 2×1 sc verilmeli, operasyondan 12 saat önce son doz yapılmalı veya İV Heparin verilmeli ve operasyondan 4 saat önce kesilmeli, hasta operasyon sabahı DMAH yapılmayarak operasyona alınmalı, Post op DMAH preop dozda verilmeli, 1-2 gün sonra Coumadin daha önce aldığı dozun %50 si dozda DMAH le birlikte verilmeli, INR terapötik doza gelince DMAH kesilmeli
 6. İskemik kalp hastalığı olanlar post op 3-4 gün günde 2 kez kardiyak marker ve EKG ile izlenmeli
 7. Bypass yapılmış, 1 yıldan fazla süre önce stent takılmış hasta asemptomatik ise tetkiklere gerek olmadan operasyona verilebilir, 5 yılı geçmişse ekokardiyografi ve efor testi yapılmalı, Testlerin yapılmasından sonra 2 yıldan fazla süre geçmemişse efor testi, thalyum angio yapılan stabil iskemik kalp hastalığı olanlara tetkik gerekmez
 8. Stabil angina varsa sekonder nedenler düzeltilmeli, düzeltilmesine rağmen yine angina varsa ekokardiyografi, efor testi , test pozitifse angio.
 9. EKG’de iskemi bulguları var hasta asemptomatikse ekokardiyografi ve efor testi yapılmalı, efor testi pozitifse angio
 10. İskemik kalp hastası stabil, fonksiyonel kapasite iyi 4 MET ve üzeri veya orta, düşük veya orta riskli operasyona girecekse tetkike gerek yok, yüksek riskli operasyon geçirecek FK orta veya kötü, klinik risk fak 3 ve 3 den fazla ise efor testi
 11. Aspirin alan kalp hastalarını operasyona verirken Aspirin kesilmemeli, Clopidogrel kesilmelidir.
 12. PTCA yapılmış hasta 14 gün sonra, çıplak stent takılan en az 6 hafta optimum 3 ay sonra, ilaç kaplı stent takılan hasta 12 ay sonra, yeni Bypass yapılan hasta genel durumuna göre nonkardiyak cerrahiye alınabilir ve bu hastaların hepsi Aspirin kesilmeden ameliyata alınmalıdır.
 13. İskemik kalp hastalarına yüksek riskli cerrahi operasyondan 1 hafta -30 gün önce statin, doz titrasyonu yaparak beta bloker verilmeli

Kalp Kapak Hastalığı

 1. 1-NYHA’e göre fonksiyonel kapasite I-II olanlar operasyonu iyi tolere ederler, fonksiyonel kapasite III-IV ise, kapak hastalığının derecesi ciddi, yetersizlikler 4+ ise operasyon öncesi sağ-sol kateter yapılmalı
 2. Kardiyak açıdan kompanse olmalılar
 3. Coumadin alıyorsa 5 gün önce kesilmeli, düşük mol. Ağırlıklı heparin başlanmalı, INR 1.5 olunca operasyona verilebilir. Acilse K vit İV yapılarak, TDP verilerek INR 1.5 yapılmalı
 4. Antibiyotik profilaksisi operasyondan 30 dak önce Alfasilin 2gr, Genta 80 mg. IM, 6 saat sonra Alfasilin 1gr önerilerek endokardit profilaksisi yapılmalı
 5. Cerrahi tedavinin yaşamsal önemi göz önüne alınmalı en zor tolere eden ciddi aort darlıklı hastalardır. Diğerlerinde operasyon ertelenmesi zarar getirecek bir durum varsa sağ sol kateter yapılmadan yakın takiple operasyona alınabilirler.

HİPERTROFİK KMP Antibiyotik profilaksisi, beta bloker
ARİTMİ
Atriyal fibrilasyon: Hız kontrolu, KKY varsa tedavisi, düşük mol ağırlıklı heparin
Çok sık Atriyal erken atım: Beta bloker tedavi
Ventriküler erken atımlar: Dakikada 5 ten fazla ise beta bloker, düzelmezse Cordaron
LBBB, RBBB, Bifasiküler blok asemptomatikse tedavi gerektirmez, semptomatikse eforlu thalyum testi
II-III. derece blok, Dakikada 40 altında kalp hızı varsa pace paker takıldıktan sonra operasyon

Kalp Yetersizliği

EF 40 üzerinde hastalar kompanse iseler operasyonu tolere ederler. Post op aldığı çıkardığı takibi, fazla sıvı yüklenmemesi önerilmeli

EF 40 altında ise operasyon yüksek risklidir.

Akut akciğer ödemine girmiş bir hasta kompanse halde 1 hafta kaldıktan sonra operasyona verilebilir. ACE, ARB alıyorsa devam etmeli, Diüretik alıyorsa elektrolitler kontrol edilmeli, Digoxin alıyorsa intoksikasyonu ve elektrolit denge bozukluğu olmamalıdır.

Karotis Darlığı

>%70 Darlık varsa antiplatelet tedavi ve/veya karotis cerrahi tedavisi sonrası nonkardiyak cerrahi önerilir.

Diyabetik Hasta

Post op şeker regülasyonu intensif insülin tedavisi sağlanmalı, hedef doz 140-180 mg arasında olmalıdır.

Comments are closed.