Akut Koroner Sendromda Tedavi Protokolü (İnvasiv Kardiyoloji Ünitesi Olmayan Hastanelerde)

Akut Koroner Sendromda Tedavi Protokolü (İnvasiv Kardiyoloji Ünitesi Olmayan Hastanelerde)

Akut Koroner Sendromda Tedavi Protokolü (İnvasiv Kardiyoloji Ünitesi Olmayan Hastanelerde)

1-Damar yolu açılır

2-Oksijen verilir 4Lt/dak. 2-3 saat

3-300 mg. Aspirin çiğnetilir, 75-300 mg.’la yaşam boyu devam boyu edilir. Aspirine kontrendikasyon varsa Clopidogrel veya Ticlocard Başlanır. Aspirin alabilen hastalara ayrıca 300 mg.Clopidogrel yükleme dozu ve 75 mg. idame dozu ilave edilir ve idame dozla1 yıl devam edilir.

4-İV Heparin 1000/ü saat başlanır, 48 saat sonra düşük molekül ağırlıklı sc heparin verilir. 5-6 gün devam edilir.

5-Kontrendikasyon yoksa beta bloker, kontrendikasyon varsa ve Non Q MI ise Diltiazem

6-Kontrendikasyon yoksa İV nitrat verilir, Kan basıncı 90 mmHg. altına inerse, nabız 110/dak. üzerine çıkarsa veya 50/dak. atına inerse hemen, yoksa 24-48 saat sonra doz azaltarak kesilir.

7-Hipertansiyon eşlik ediyorsa beta bloker, ACE inhibitörü, düşmüyorsa Amlodipin

8-Ağrı başlangıcından 6. Saat sonra Troponin bakılır, yükselmemişse 9. Saatte tekrarlanır. Ağrı sürüyorsa ve troponin yükselmemişse 48 saat süreyle 6 saatte bir tekrarlanır

Troponin yükselmemişse tedaviye devam edilir. Tedaviye rağmen ağrı sürüyorsa ve yüksek risk belirtileri varsa koroner angioya yönlendirilir.

Troponin yükselirse, ST elevasyonu yoksa, ağrı sürüyorsa Glycoprotein IIb/IIIa reseptör antagonisti başlanır. 72 saat süreyle devam edilir. Bu zaman zarfında hasta koroner angiografiye yönlendirilir. Aynı zamanda heparin infüzyonuna da devam edilir.

Troponin yükselirse ve ST elevasyonu varsa trombolitik tedavi uygulanır. Streptokinaz yapılırsa sc düşük molekül ağırlıklı heparine geçilir. t-PA uygulanırsa 48 saat Heparin infüzyonu sonrası sc düşük molekül ağırlıklı heparine geçilir.

Gp IIb/IIIa RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ İLE TEDAVİ İNDİKASYONLARI:

1- ST segment elevasyonu olmayan, Troponin testi pozitif, ve yüksek risk belirtileri olan unstable angina pektorisli hastalar

Yüksek risk belirtileri:

1-Uzamış istirahat ağrısı

2-Tekrarlayan göğüs ağrısı

3-Aktif EKG değişiklikleri ( Prekordiyal veya standart derivasyonlarda yan yana en az 2 derivasyonda 1 mm veya 1 mm’yi aşan ST depresyonları veya dinamik T dalga değişiklikleri)

4-Hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalar (Hipotansiyon, S3, yeni staz ralleri, yeni mitral yetersizliği)

5-Ekokardiyografide sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu

6-Thalyum miyokard perfüzyon sintigrafisinde perfüzyon defekti (iskemi)

Glycoprotein IIb-IIIa reseptör antagonisti başlanan hastalara acil koroner angio planlanır. Antiagregan ve Gp IIb-IIIa reseptör antagonisti kesilmeden angio ve PTCA yapılabilir. Glycoprotein IIb-IIIa reseptör antagonisti vermeden de hasta angioya yönlendirilebilir. Bypass yapılacak hastalarda Clopidogrel girişimden 5 gün önce kesilmelidir.

Comments are closed.